பிக்ஹ்

1 ஹராத்தைச் செய்வதற்கு தந்திரமான வழிகளைக் கையாள்வதும் ஹராமாகும்
2 ஹராத்திற்கு வழிவகுக்கும் (இட்டுச் செல்லும்) அனைத்தும் ஹராமாகும்
3 ஹராமானதை நாடவேண்டிய தேவையில்லாத அளவுக்கு ஹலால் நிறைவாக இருக்கிறது
4 அசுத்தமானவையும் தீமை பயப்பனவுமே ஹராமாகக் கொள்ளப்படும்
5 ஹலாலாக்குவதும் ஹராமாக்குவதும் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமுரிய ஏக அதிகாரமாகும்
6 ஹலாலை ஹராமாக்குவதும் ஹராத்தை ஹலாலாக்குவதும் அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைக்கும் ஷிர்க்காகும்.
7 அடிப்படையில் எல்லாம் ஆகுமானவையே
8 சிரமம் இலகுபடுத்தலை வேண்டி நிற்கும்
9 ஹலால் ஹராம் சட்டவிதிகள்
10 வட்டியும் அதன் பாரதூரமும்

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

We have 46 guests online

Login hereContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player