வாழ்த்துச்செய்திகள் - Dr. Mareena thaha Reffai

Article Index
வாழ்த்துச்செய்திகள்
Alhaj Yakooth Naleem
கலாநிதி எம்.ஏ.எம். சுக்ரி அவர்கள்
உஸ்தாத் ரஷீத் ஹஜ்ஜுல் அக்பர் அவர்கள்
அஷ்ஷெய்க் எஸ்.எச்.எம். இஸ்மாயில் ஸலபி
அஷ்-ஷெய்க் எம்.ஐ.எம். ரிஸ்வி (முஃப்தி)
அல்ஹாஜ் என்.எம். அமீன்
நிர்வாகத்தார் - இஸ்லாமிய அழைப்புப் பணி மையம்
Dr. Mareena thaha Reffai
Ash-sheikh H.Abdul Nazar
All Pages

Dr. Mareena thaha Reffai


I am extremely delighted to congratulate the effort to set up www.sheikhagar.org website.

By the look of it, needless to say it is an essential step towards filling a vacuum that exists in the Islamic IT field of Sri Lanka. There had been a long felt need of the society to be able to turn to a local site where learned people, who understand the Sri Lankan culture and environment, will be able to understand the queries of the people and reply to their doubts and problems appropriately.

I pray that Allah subhanahu watha’la will make this venture a great success, serving the Muslim Umma for ages to come, as much as the Naleemiah Institute has done in the past and is continuing to do so in the present.

May  Allah  bless those involved in this venture, and reward them in this world and hereafter, and guide all of us in the straight path.

Dr. Mareena thaha Reffai
Director,
Al- Muslimath,
Colombo.

 We have 9 guests online

Login hereContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player