வாழ்த்துச்செய்திகள் - Ash-sheikh H.Abdul Nazar

Article Index
வாழ்த்துச்செய்திகள்
Alhaj Yakooth Naleem
கலாநிதி எம்.ஏ.எம். சுக்ரி அவர்கள்
உஸ்தாத் ரஷீத் ஹஜ்ஜுல் அக்பர் அவர்கள்
அஷ்ஷெய்க் எஸ்.எச்.எம். இஸ்மாயில் ஸலபி
அஷ்-ஷெய்க் எம்.ஐ.எம். ரிஸ்வி (முஃப்தி)
அல்ஹாஜ் என்.எம். அமீன்
நிர்வாகத்தார் - இஸ்லாமிய அழைப்புப் பணி மையம்
Dr. Mareena thaha Reffai
Ash-sheikh H.Abdul Nazar
All Pages

Ash-sheikh H.Abdul Nazar

It really delights me that the spadework for launching a website under the title of “www.sheikhagar.org” is well under way.

Whilst Islam is the most misrepresented and misunderstood religion, it is a mind-boggling fact that it is the fastest growing faith in the world according to the recent surveys. Even though the foes of Islam strive to disfigure this beautiful revealed religion, tarnish its good name and show it to the world as terrorism and its followers as terrorists which act has caused Islamophobia all over the globe, sincere efforts are being made to present Islam in its pristine shape as a religion of peace.

There was a time when only the print and electronic media were playing a central role in informing and misinforming about Islam and Muslims. Now the World Wide Web takes the lead in doing this job. Therefore, the endeavours to combat the menace of tainting of Islam have to be doubled. Yes, Ulama and others make gigantic attempts in this regard and a net surfer could easily find a large number of websites both individual and institutional on Islam and Muslims.

It is in this context that “www.sheikhagar.org” is to be instigated shortly Insha Allah. The proposed website, judging from the list of titles of diverse contents shown to me, seems to be very useful to all, especially voracious internet browsers.

I would like to seize this opportunity to wish the intended website every success and blessing. May Almighty Allah accept this constructive work and reward all concerned well!  

Ash-sheikh H.Abdul Nazar
General Secretary of All Ceylon Jamiyyathul Ulama


We have 47 guests online

Login hereContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player