قطارهای پنج ستاره فدک. کافیست برای رزرو بلیط مسیر و تاریخ را مشخص کنید تا مستر بلیط تمام موارد را […]

شروع پروژه احداث قطار مشهد به گلبهارسال ۹۰ آغاز و خاتمه آن سال ۱۴۰۲ خواهد بود. در میان مسافران عده […]