دیوس به چه معناست دیوس از واژه فارسی دریوزگی به معنای گدایی کردن میاید که امروزه به شکل محاوره ای […]