غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست جز این خیال ندارم خدا گواه منست مگر به تیغ اجل خیمه […]