47040 غير منتهي سنفرو سنفرو دائم ميدوم الرابعة ميدوم 147 م 2 65. هرم از گونه های شناخته شده چندوجهی […]