شرط لازم و کافی برای اینکه یک چهارضلعی محاطی باشد این است که اولا دو زاویه روبروی آن مکمل هم […]